Wijhe, 2022

De Noordmanshoek 70 woningen

Onderzoek naar een nieuw en eigentijds landgoed

UITLEG PROJECT
Het wordt een eigentijds landgoed. Ieder oud landgoed heeft over het algemeen en markant gebouw met verspreidde bijgebouwen en kleinere woningen. In De Noordmanshoek is het hogere gebouw in het centrum het markante gebouw en de woningen, die de pleintjes vormen, de verspreidde woningen over het landgoed. De verspreide gebouwen zijn bij De Noordmanshoek geclusterd om zo de rust in het landschap van het landgoed te waarborgen. Het markante “hoofdblok” is een meer gesloten plein met daar omheen de 6 armen (lobben) met de lagere woningen. De woningen nestelen zich in het groen en omsluiten een hofje.

Via een lange bomenlaan, de hoofdontsluiting, wordt de bewoner en bezoeker begeleid naar het woongebied. De laan vormt een zichtlijn tot aan het centrum van de bebouwing met in het zicht een toren met gemeenschappelijke functies. Deze toren is een herkenningspunt op het landgoed. Via de eenrichtingsweg, ingericht als woonerf rond de havezate, worden de lobben ontsloten. Deze weg zal bestaan uit een open bestrating met voldoende draagkracht voor hulpdiensten. Alle woningen zijn te bereiken met een auto. Bij elk hofje zijn zes, in het groen gelegen, parkeerplaatsen. Boven de parkeerplaatsen kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Het aanzicht wordt ingepakt met groen. In de grijze blokken bevinden zich collectieve bergingen en installaties. De grotere collectieve functies zijn gesitueerd in het centrum. Deze functies zijn, logeerkamers, vergaderplekken, ontmoetingsruimte, etc. De bestaande waterlopen worden opgenomen in het ontwerp. Een van deze waterlopen “stroomt” door het midden van het gebied en verbindt de aanwezige waterlopen. Hierdoor krijgt het water een belangrijke belevingswaarde in het woongebied. Overtollig regenwater wordt middels de sloten vastgehouden en afgevoerd. De woongebieden zijn verbonden door paden en zijn verschillend in hun ruimtelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een gevarieerde beleving van de woongebieden en de omliggende natuur en wordt het een interessant gebied voor iedere bewonersgroep en elke bezoeker. Zitelementen voor ouderen en speelelementen voor kinderen zijn hierbij belangrijk. De openbare ruimte wordt hierdoor interessant in beleving en gebruik.

Het geworteld wonen is gedefinieerd door bebouwingsarmen te laten samenvloeien met het landgoed, waarbij de natuur en het wonen naadloos in elkaar over gaan en elkaar versterken. De Noordmanshoek is een nieuw, eigentijds landgoed, waar het gezamenlijk en zelfvoorzienend wonen in balans met de natuur een belangrijk iconische oplossing is. Gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde zijn belangrijke pijlers.

Het landgoed bestaat voor een groot deel uit aangelegde natuur in de vorm van o.a. voedselbossen en kwekerijen. Daarnaast is er een groot deel extensieve natuur, dit zijn grasvelden als ‘kruidenrijke weides en natte gebieden optimaal ingericht voor flora en fauna’. Daartussen bevindt zich een bebouwingsgebied met een 70-tal woningen verdeeld in zeven woongebieden met elk hun eigen karakter en samenstelling. Deze zijn onderverdeeld in erven, hoven en in het centrum een havezate. Het wonen in de hoven stimuleert het sociale contact en voorkomt eenzaamheid. Het welbevinden van de bewoner en de bezoeker wordt mede bepaald door natuurlijke vormen en de toepassing van gezonde materialen. Biodiversiteit en duurzame energievoorzieningen zijn voor het creëren van een gezonde woonomgeving een belangrijk aspect. Parkeren vindt plaatst buiten het woongebied en is ingepakt met groen. Ter plaatse van de lobben kan incidenteel geparkeerd worden.
ALGEMEEN
Stichting De Noordmanshoek wil een landgoed ontwikkelen, waarbij duurzaamheid het karakter vormt, in de breedste zin van het woord. Leven, leren en werken vinden hun plek in samenhang met de natuur, haar biodiversiteit en duurzame technologie op De Noordmanshoek. Het landgoed heeft een open karakter door middel van wandelpaden en heeft vanwege de verschillende mogelijkheden op het gebied van natuurbeleving ,voedsel, innovatie en educatie een iconische uitstraling. Het landgoed levert een directe bijdrage aan een leefbare en gezonde wereld. De afgelopen maanden zijn wij druk doende geweest met een oriënterend ontwerponderzoek naar het optimale aantal woningen voor dit landgoed.

Extra informatie

  • Type:Onderzoek
  • Status:Wijziging bestemmingsplan
  • Ontwerppartijen:Bureau Ruimtewerk, Natuur en milieu Overijssel
  • Projectteamlid:Nick van Dijke

Media